Integritetspolicy Safeland

Integritetspolicy Safeland

Behandling av personuppgifter inom Safelands verksamhet

Vi vill att du som använder Safelands tjänster ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Safeland AB, org. nr 559467-1694 (även benämnt ”Bolaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i Safelands verksamhet och vi arbetar aktivt för att säkerställa god integritet och användarvänlighet för dig som använder våra tjänster eller produkter. 

I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter kopplat till varumärket Safeland. Verksamheten omfattar bland annat webbshop, företagsförsäljning och tillhandahållande av Safeland-appen (”Appen”). 

Definition av personuppgiftsbehandling

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera dig personligen. Det kan bland annat handla om namn, e-postadress eller personnummer. Även IP-adress eller chatthistorik kan utgöra personuppgifter, om de kan hänföras till dig personligen. 

En behandling av en personuppgift sker när någon vidtar en åtgärd avseende en personuppgift, ex. insamling, registrering, överföring eller radering.  

Personuppgifter som behandlas för Safelands verksamhet

För köp och beställningar i webbshop

Ändamål: För att hantera köp och beställningar 
Behandlingar som görsHantering av personuppgifter för beställning, betalning, leverans, kundtjänst och hantering av reklamationer. Safeland använder Klarnas betaltjänst i Safelands webbshop. Information om Klarnas hantering av betalinformation och personuppgifter hittar du i Klarnas dataskyddsinformationPersonuppgifterFör- och efternamn, kontaktuppgifter (ex. leverans- och fakturaadress, e-post och telefonnummer), beställda produkter, specifika önskemål gällande beställningen, betalinformationLagstöd Fullgörande av avtal (artikel 6.1 b GDPR)LagringstidUnder fullgörandet av leveransen av varan eller tjänsten och därefter för en tid om 36 månader för att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. 
Ändamål: För att följa upp köp och beställningar 
Behandlingar som görsUppföljning mot kunder av köpta produkter för att informera om varningar eller systemuppdateringar avseende tidigare beställningar.PersonuppgifterFör- och efternamn, kontaktuppgifter (ex. leverans- och fakturaadress, e-post och telefonnummer), beställda produkterLagstöd Fullgörande av avtal (artikel 6.1 b GDPR)LagringstidFör en tid om 36 månader efter försäljningsdatum. 
Ändamål: För att kunna hantera och följa upp kundserviceärenden
Behandlingar som görsFör registrering av ärende, spårning och korrigering av order, komplettering av uppgifter, kontroll av betalning och utsändande av retursedel.Därutöver dokumenteras ditt kundärende i säkerhetssyfte och behandling görs för att bekämpa bedrägerier.PersonuppgifterFör- och efternamn, kontaktuppgifter (ex. leverans- och fakturaadress, e-post och telefonnummer), information gällande beställningen (ex. beställda produkter, specifika önskemål, betalinformation).Lagstöd Fullgörande av avtal (artikel 6.1 b GDPR).LagringstidUpp till tio år på grund av regler om preskription. 
Ändamål: För att förbättra kundens upplevelse av vår webbshop
Behandlingar som görsKundernas inköp behandlas för analys och statistik. Framställning av statistik görs i aggregerad form och inte i syfte att peka ut en särskild individ.PersonuppgifterFör- och efternamn, e-post, information gällande beställningen (ex. beställda produkter, specifika önskemål)Lagstöd Berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR). Bolaget bedömer att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter kopplat till köp och beställningar i syfte att utföra dataanalys, tjänsteutveckling och testning. Kunderna har även nytta av behandlingen eftersom den hjälper oss att leverera mer träffsäkra och bättre tjänster. LagringstidUnder den lagringstid som gäller för aktuell cookie.
Ändamål: För direktmarknadsföring
Behandlingar som görsHantering av uppgifter för utskick av reklam om relaterade produkter och tjänster. PersonuppgifterFör- och efternamn, e-postLagstöd Berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR)LagringstidTills du motsätter dig fortsatta utskick.
Ändamål: För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse eller ge anpassade produktförslag vid framtida köp 
Behandlingar som görsPresentera personliga erbjudanden och orderhistorikPersonuppgifterIP-adress, orderhistorikLagstöd Samtycke (artikel 6.1 a GDPR) LagringstidSå länge vi har ditt samtycke. 
Ändamål: För att skydda Bolaget mot rättsliga anspråk och tillvarata Bolaget rättsliga intressen
Behandlingar som görsBolaget kan samla in personuppgifter om dig som behövs för att ta tillvara våra rättigheter. Det kan bland annat handla om att utföra produktansvarsutredningar, förhindra, förebygga eller utreda brott mot företaget eller utreda olyckor som inträffar.PersonuppgifterFör- och efternamn, e-post, användarnamn, IP-adress, användarhistorik, köphistorik, adress, personnummerLagstöd Berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR)LagringstidI förberedande, under pågående och i slutförande av en rättslig tvist eller incident.

För Safeland-appen

Ändamål: För att administrera användning av Appen
Behandlingar som görsHantering för att skapa och administrera användarkonton och ge dig tillgång till Appens gränssnitt och funktioner. Hantering sker även av enhets-, logg- och programversion. Behandling görs även för att utvärdera användning i strid med användarvillkor och besluta om avstängning från tjänsten. PersonuppgifterFör- och efternamn, e-post, användarnamn, IP-adress, profilbild (frivillig), hemadress (frivillig), mobilnummer (frivillig) Lagstöd Fullgörande av avtal (artikel 6.1 b GDPR) enligt användarvillkorLagringstidTills du begär borttagning eller ditt användarkonto upphör.
Ändamål: För att meddela användare om fara
Behandlingar som görsMeddelande skickas ut till berörda användare i samband med upptäckt fara. Platsinformation skickas till oss från din enhet med ditt godkännande. Platsinformation kan baseras på GPS, IP-adress eller Wifi-accesspunkter. PersonuppgifterFör- och efternamn, e-post, användarnamn, platsinformationLagstöd Samtycke (artikel 6.1 a GDPR).LagringstidTills du slutar använda Safeland-appen, eller återkallar ditt samtycke till meddelanden om fara. Vi sparar enbart din senaste kända position, vi lagrar ingen historik om hur du har rört dig. Du kan i Appen välja att inte dela med dig av sådan information genom att begränsa platstjänster.
Ändamål: För att möjliggöra chatt
Behandlingar som görsAnvändaruppgifter och information publiceras för att möjliggöra chatt med grannar. PersonuppgifterAnvändarnamn, fritext, bifogat materialLagstöd Berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR).LagringstidTills du slutar använda Appen och begär borttagning.
Ändamål: För att skicka larm till larmcentral
Behandlingar som görsLarmrelevant information skickas till larmcentral för att påkalla räddningsinsats.PersonuppgifterAdressLagstöd Berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR) av att påkalla räddningsinsats till olycksplats.LagringstidUnder två års tid efter uppsagd tjänst, därefter fortsatt lagring i anonymiserad form.
Ändamål: För direktmarknadsföring
Behandlingar som görsHantering av uppgifter för utskick av reklam om relaterade produkter och tjänster. PersonuppgifterFör- och efternamn, e-postLagstöd Samtycke (artikel 6.1 a GDPR)LagringstidTills du motsätter dig fortsatta utskick.
Ändamål: För att förbättra vår tjänst
Behandlingar som görsAnvändarens användning av tjänsten behandlas genom analys i syfte att förbättra tjänstens funktion och effektivitet.PersonuppgifterFör- och efternamn, e-post, användarnamn, IP-adress, användarhistorik Lagstöd Berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR). Bolaget bedömer att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter kopplat till tjänsten i syfte att utföra dataanalys, produktutveckling och produkttestning. Användarna har även nytta av behandlingen eftersom den hjälper oss att leverera mer träffsäkra och bättre tjänster. LagringstidTills du slutar använda Appen och begär borttagning.

Varifrån vi hämtar dina personuppgifter

För köp och beställningar hämtar vi tillsammans med Klarna in uppgifter i samband med att du gör en beställning på vår webbshop. 

För användning av Appen hämtar vi in personuppgifter i samband med din registrering. Vi hämtar även in personuppgifter från dig i samband med att du använder Appen, bland annat genom din chatthistorik och användning av platstjänster. Läs våra användarvillkor för Appen på www.safe.land/se/villkor  

Vår hantering av personnummer

Vi hanterar enbart personnummer när det framstår som klart motiverat sett till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. 

Mottagare av personuppgifter och plats för behandling

Bolaget kan komma att dela dina personuppgifter med din fastighetsägare. Uppgifter om din positionering delas med andra användare i ditt närområde för att möjliggöra hjälpinsatser och kriskommunikation i samband med larm. Bolaget har lagring av insamlade data i Amazon Web Services (AWS). Detta innebär att dina uppgifter lagras med hög säkerhet på AWS-servrar i Frankfurt, dvs. inom EU/EES. 

I samband med larm kan information komma att skickas till larmcentral för att påkalla räddningsinsatser.

Lagringstid

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer detaljerad information om lagringstid under respektive ändamål. 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Tillgången till uppgifterna är begränsad till de som behöver behandla personuppgifterna för sina arbetsuppgifter. Vi utvärderar löpande våra system och rutiner samt policyer för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra och skyddade. 

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom denna dataskyddsinformation, genom tjänstespecifik information och genom att svara på frågor till dig. 

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att få reda på om Bolaget behandlar dina personuppgifter och få en kopia över dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag. Genom registerutdraget får du information om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

För att begära registerutdrag kan du skicka e-post till support@safe.land. Gör din begäran via din registrerade e-postadress och ange ”GDPR-utdrag” i ämnesraden. 

Rätt till överföring av personuppgifter till annan mottagare (dataportabilitet)

Vid fall då vi behandlar dina personuppgifter för fullgörande av avtal eller samtycke har du rätt att begära en kopia över de uppgifter vi har om dig i ett maskinläsbart format. Detta för att du ska kunna flytta dina personuppgifter till en annan mottagare. 

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar felaktig eller ofullständig information om dig, och att vi kompletterar din information. 

Rätt till begränsning

Om du tycker att uppgifter vi har om dig inte är korrekta, att vår behandling strider mot lag eller att vi inte behöver behandla uppgifterna för ett specifikt syfte har du rätt att begära att vi begränsar vår personuppgiftsbehandling. Du kan också begära att vi inte ska behandla dina uppgifter under tiden vi kontrollerar detta, eller under tiden vi kontrollerar om du har rätt att invända mot viss behandling nedan. 

Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter

Du kan invända mot vår behandling som sker baserat på ett berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR) med hänvisning till dina personliga omständigheter. Du kan även alltid invända mot att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. När du meddelar oss att du inte längre vill få direktmarknadsföring kommer vi att sluta skicka dig marknadsföring. 

Rätt att invända mot automatiserat beslut som i betydande grad påverkar dig

Du har rätt att invända mot ett automatiserat beslut som fattats av Bolaget, om beslutet innebär rättsliga följder eller utgör ett beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Detta kan exempelvis vara aktuellt vid automatiserade beslut om kreditgivning.

Rätt att återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd i samtycke är du alltid fri att återkalla ditt samtycke. 

Rätt att lämna klagomål

Om du har klagomål på Bolaget behandling av dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet i Sverige. 

Kontaktuppgifter för att lämna klagomål: imy@imy.se

För mer information om dina rättigheter och regler för personuppgiftsbehandling besök https://www.imy.se

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Safeland AB, org. nr. 559467-1694

Wallingatan 24

111 24 Stockholm, Sweden

E-post: kontakt@safe.land

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla