Ansvarar boende eller fastighetsägare för brandskyddet?

Ansvarar boende eller fastighetsägare för brandskyddet?

Dela inlägg

Att säkerställa en trygg och säker fastighet är centralt för varje bostadsrättsförening. Bra brandskydd är viktigt för att skydda liv och fastighetens värde, men det finns även juridiska skyldigheter för styrelsen och för brandskyddsansvarig. Artikeln reder ut ansvarsfrågan och hur lagen förhåller sig till systematiskt brandskyddsarbete, samt konsekvenserna med delat ansvar då alla springer från ansvaret.  

Ansvarsfördelning mellan styrelsen och den boende

I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har det yttersta ansvaret för brandskyddet. Fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen ansvarar för brandskyddet i flerfamiljshus, exempelvis att varje hushåll har en brandvarnare. Men de boende är dock själva ansvariga för brandvarnarens skötsel och underhåll. 

Vilket juridiskt ansvar har fastighetsägaren?

Fastighetsägare, dvs styrelsen i bostadsrättsföreningar, är skyldiga enligt lagen om skydd mot olyckor att vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Dessa åtgärder består dels genom teknisk karaktär (brandvarnare, utrymningsvägar, etc.), men även organisatoriskt (rutiner och dokumentation, etc.) arbete.

Systematiskt brandskyddsarbete

Till följd av lagen och för att tydliggöra fastighetsägarens roll, har allmänna råd om ”Systematiskt Brandskyddsarbete” tagits fram (SRFS 2004:3). Systematiskt Brandskyddsarbete, ”SBA”, är alltså ingen lag, utan rekommendationer och riktlinjer för hur man som fastighetsägare skall tillämpa lagen.

Brandskyddsarbetet skall utformas och genomföras så att det tar hänsyn till en rad faktorer och hanterar samtliga relevanta risker. Arbetet behöver därför unikt utformas för varje unik fastighet, även om mycket är gemensamt för bostadsrättsföreningar.  

Brandskyddsansvarig

En viktig del av SBA är att en person utses som brandskyddsansvarig. Hen har särskilt ansvar för brandskyddet och dess dokumentation.  

Vilket ansvar har den boende?

Ansvarsfördelningen mellan fastighetsägaren är otydligt. Lagen om skydd mot olyckor förtydligar inte vilket ansvar respektive part har. Normalt sett ansvarar du som föreningens styrelse för de åtgärder som hör till byggnaden och dess fasta tillbehör, medan den boende/ hyresgästen ansvarar för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt.

Delat ansvar fungerar sällan

Otydligheten av ansvarsfrågan innebär att många av Sveriges bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus har generellt undermåligt brandskydd i lägenheterna. Exempelvis visar statistik visar att fler än 10% av lägenheterna saknar fungerande brandvarnare. Det är ett kvitto på att fastighetsägare behöver ta ett större ansvar för brandskyddet. 

Vissa boende löper förhöjda risker

Det finns riskgrupper som är tydligt överrepresenterade i brandstatistiken. Personer som löper särskild risk att orsaka och omkomma i bränder är äldre, funktionshindrade och personer med psykiska sjukdomar eller missbruk. Räddningstjänsten erfar även att denna grupp ofta saknar fungerande brandvarnare.

Personer som bor granne med personer kan själv hamna i förhöjd risk, trots att de är själva lever brandsäkert och har fungerande brandvarnare.

Brandvarnare till de boende?

Många fastighetsägare delar ut klassiska brandvarnare till de boende, samt att styrelsen emellanåt går rundor och testar dem. Trots dessa insatser, upplever många fastighetsägare att en betydande andel lägenheter ändå inte har fungerande brandvarnare. 

Ny teknologi förenklar och förbättrar nu dessa insatser. 

Uppkopplade brandvarnare en lösning

Tillsammans med räddningstjänsten har Safeland tagit fram ett brandskydd med metod som underlättar brandskyddsansvarigs arbete, men framför allt säkerställer det fungerande brandvarnare:

  1. Installera centralt uppkopplade brandvarnare i samtliga lägenheter och på gemensamma lokaler. På så vis kan brandskyddsansvarig få snabb information om en brandvarnare tagits ner, behöver rengöras, eller har batterier som behöver bytas ut. 
  2. Brandsamverkan. Genom utlarmning till grannar i appen kan de få snabb information i händelse av att en brandvarnare aktiveras. Genom tidig upptäckt och snabb åtgärd av grannar kan branden undvikas.

Lycka till mer ert brandskyddsarbete!

Läs mer om smart och effektivt Brandskydd som vi kallar Brandsamverkan här eller kontakta oss för mer information.

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla