Policy för hållbar utveckling och miljö

Safelands policy för hållbar utveckling och miljö:

Syfte och vision 

Safelands vision är att vi alla tillsammans hjälps åt för att skapa ett tryggare samhälle. En förutsättning för ett tryggare samhälle är att vi gemensamt ställer om till en långsiktigt hållbar utveckling och Safeland ska i varje aspekt av sin verksamhet bidra till detta. 

Vi ska verka utifrån våra tre hållbarhetsprinciper:

Princip 1:
Vi ska i alla aspekter av vår verksamhet sträva efter att vara klimatneutrala i vår miljöpåverkan.

Princip 2:
Vi ska vara ett positivt utmanande  föredöme i hållbarhetsfrågor för våra kunder, samarbetspartners och branschen i stort.

Princip 3:
Vi ska i vår företagskultur och vid rekrytering av nya medarbetare lägga vikt på synen på hållbarhetsfrågor.

Våra mål

Utifrån våra principer har vi satt följande mål som ingår i respektive ansvarigs arbetsbeskrivning och våra arbetsprocesser.
Målen följs årligen upp av bolagets ledningsgrupp.

Mål 1: Resor och transporter 

Vi ska i vårt eget och underleverantörers arbete och transporter verka för att minimera resor med bränsle som har negativ klimatpåverkan.

 • Vi ska i val av leverantörer lägga vikt vid vilken klimatpåverkan deras leveranser till oss har, bl.a. hur transporter sker och var produktion sker för att undvika långa transportvägar. Vi ska i möjligaste mån undvika varor som transporteras från Asien.
 • Våra egna affärsresor ska om möjligt ske via tåg eller bil med fossilfria bränslen.
 • Våra kontor ska ska ligga så att alla medarbetare med rimlig ansträngning kan resa dit kollektivt. 

Mål 2: Klimatneutral IT-drift

Vi erbjuder en mjukvarutjänst som använder molntjänster som IT-infrastruktur.

 • Vid val av molntjänstleverantör ska vi lägga vikt vid leverantörens energieffektivitet, vilka energikällor som används och framtida hållbarhetsarbete.
 • På sikt ska vår IT-drift vara helt klimatneutral.

Mål 3: Klimatvinster i vårt erbjudande

Vi ska aktivt arbeta för att vårt erbjudande ger våra kunder klimatvinster.

 • Vårt erbjudande ska hjälpa kunden att minska sina resor.
 • Vårt erbjudande ska hjälpa kunden att minska sin energiförbrukning.
 • Våra fysiska produkter ska ha lång hållbarhet.

Mål 4: Krav på underleverantörer och samarbetspartners

Vi ska ta del av, följa upp och ställa krav på våra leverantörers hållbarhetsarbete.

 • Vid tecknande av nya leverantör- eller partneravtal ska vi alltid ta del av dess handlingsplan för hållbar utveckling och om möjligt ställa krav på denna som en del av förhandlingen.
 • Vår inköps- respektive partnerfunktion ska varje år där det är möjligt följa upp vilken utveckling som skett i enligt leverantörens/partners handlingsplan.

Mål 5: Klimatmedveten kultur & rekryteringar

Vi ska aktivt verka för en klimatmedvetenhet i vår företagskultur och vi ska lägga vikt vid detta i rekryteringar. 

 • Vi ska i vårt kultur- och varumärkesarbete ha hållbarhetsfrågor som en viktig aspekt.
 • Vid rekryteringar ska vi lyfta fram att hållbarhetsfrågor är viktiga i vår kultur och vi ska aktivt utröna kandidaternas intresse i frågan och vikta in detta i utvärderingen.

Relaterade inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla