Därför rekommenderas uppkopplade brandvarnare med larm till boende

Uppkopplade brandvarnare

Därför rekommenderas uppkopplade brandvarnare med larm till boende

Dela inlägg

Forskning och experter lyfter fram metoden Brandsamverkan. Metoden bygger på modern uppkopplad teknik kombinerat med snabb första åtgärd, vilket minskar risken för allvarliga bränder. Genom att säkerställa fungerande brandvarnare i hela fastigheten och att snabbt informera de boende i händelse av larm, kan bränder och allvarliga olyckor helt undvikas. I den här artikeln sammanfattar vi vetenskapen bakom metoden.  

Betydande risker i merparten av flerfamiljshus

I bostadsfastigheter är alltid lägenheterna ett riskområde för bränder, vilket är anledningen till att brandvarnare inkluderas i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Statistik visar dock att fler än 20% av lägenheterna i flerfamiljshus saknar fungerande brandvarnare. Den stora andelen lägenheter som saknar brandvarnare beror på att boende av olika skäl inte tar sitt ansvar för att sköta sina brandvarnare, vilket innebär förhöjda risker för samtliga i huset.

Uppkopplade brandvarnare är effektiva även om ingen hör sirenen

Nu finns det uppkopplade, trådlösa brandvarnare som möjliggör för fastighetsägaren att enkelt säkerställa fungerande brandvarnare i varje lägenhet. 

Den uppkopplade funktionen i Safelands system innebär även att den boende och grannarna informeras i en app när en brandvarnare löser ut. Det finns många fördelar med att larmet skickas genom en app, men det är också möjligt att skicka larmet med SMS eller till en anlitad larmcentral.

Brandvarnare
Larmet från brandvarnaren skickas till grannarna i appen med information om vart den löst ut. Systemet och grannarna uppdaterar varandra i chatten tills situationen är löst.

De boende får förhöjd trygghet med vetskapen om att samtliga brandvarnare i huset fungerar, och att de informeras om en brandvarnare i fastigheten löser ut.

Räddningstjänst förklarar varför metoden hyllas

Räddningstjänster och experter uppmuntrar tekniken och metoden där boende involveras i det förebyggande brandskyddsarbetet. 

“Tidig upptäckt är avgörande vid akuta situationer. Uppkopplade brandvarnare som larmar till de boende är en bra metod som ger fastighetsägare och grannar mycket goda möjligheter att snabbt agera och förebygga bränder.”

Leif jonsson, Metodutvecklare, södertorns brandförsvar

Särskilt lämpat för fastigheter med äldre

Forskning visar att äldre är kraftigt överrepresenterade i att omkomma i bränder. Huvudanledningen är deras sämre förmåga att agera eller evakuera sig själva vid bränder. Vid snabb hjälp från en granne kan bränderna i deras hem upptäckas och förhindras i ett tidigt skede. Eftersom de uppkopplade brandvarnarna testar sig själva och husets Brandskyddsansvarig informeras om de har behov av exempelvis batteribyte, behöver de boende inte längre heller utföra det riskfyllda momentet med att ställa sig på en stol för att testa brandvarnaren.

Brandsäkerheten ligger i allas intresse

Metoden Brandsamverkan bygger på frivillighet, men det har visat sig enkelt att få boende att vilja ta emot larm från brandvarnare. En viktig förklaring är att det finns ett naturligt intresse för att vilja bli informerad om det börjar brinna i huset.

“Jag vill veta om det brinner i våningen nedanför”

Marianne, Boende och ledamot Laduviken

Utöver egenintresset för de boende finns det även andra drivkrafter för att medverka i Brandsamverkan, eftersom de flesta vill hjälpa sina grannar om de har möjlighet. 

I praktiken räcker det med att ett fåtal personer får larm om att en brandvarnare löst ut för att öka brandsäkerheten på ett betydande sätt. En person som får informationen i ett tidigt skede kan göra hela skillnaden. 

Vid installationen av systemet kopplas brandvarnare till larmgrupper i appen. De boende väljer vilken eller vilka larmgrupper som de skall ta emot larm från. Antalet larmgrupper varierar beroende på fastighetens storlek och utformning. För mindre fastigheter med upp till ca 30 lägenheter rekommenderar vi en grupp, medan större fastigheter kan behöva fler, exempelvis en grupp per huskropp eller trappuppgång.

Hur förväntas boende agera när de får larm om en utlöst brandvarnare?

De flesta bostadsbränder startar långsamt inledningsvis. Det kan vara en kvarglömd stekpanna där den boende gått hemifrån eller en apparat som överhettas, som börjar ryka och slutligen fattar eld. 

I detta tidiga skede har de boende normalt flera minuter på sig att ingripa innan en brand uppstår. Grannen kan bedöma allvaret av situationen genom att lukta efter rök i dörrspringan alternativt se in genom ett fönster. 

Vid konstaterad brand kontaktas alltid 112. Grannarna som upptäckt branden kan i många fall bidra vid en utrymning eller inrymning, samt bereda fri passage för räddningstjänsten.

I moderna byggnader är det ofta säkrast att stanna kvar i lägenheten vid brand. Om trappuppgången är rökfri kan en evakuering ske utan risk, men vid rökfylld trappuppgång kan evakuering däremot innebära livsfara. Vid införandet av tjänsten får de boende information som förbättrar deras förmåga till rätt agerande i händelse av brand.

Forskning med Linköpings Universitet visar på betydelsen av snabb åtgärd

Brandskyddsföreningen, genom Stiftelsen Brandforsk, ger finansiellt stöd till Safeland för att tillsammans med forskare på Linköpings Universitet och Södertörns Brandförsvar, vidareutveckla och verifiera metoder för snabb åtgärd. Rapporten visar att Brandsamverkan förkortar tiden till första insats med 13-23 minuter. Det stora tidsintervallet beror på skillnader i körtid för räddningstjänsten.

Kollektiva insatser minskar risken för felaktigt agerande vid larm

Genom Brandsamverkan engageras boende i brandsäkerheten. Det förbättrar deras kunskap inom brandsäkerhet och kännedom om hur de skall i händelse av olycka. Vid larm i appen kan dessutom fler agera kollektivt, vilket minskar risken för felaktigt agerande av enskilda. Ett exempel på det var branden i Hägersten där Tord, tillsammans med ett par grannar, kunde vägleda en chockad person som tillfälligt förlorat sin handlingsförmåga i samband med branden i flerfamiljshuset.

Nya möjligheter exponerar sårbarheten med vanliga brandskydd

En traditionell brandvarnare gör ingen nytta om den boende inte är hemma och kan höra sirenen. Med nya generationens brandvarnare säkerställer fastighetsägaren att alla brandvarnare fungerar.  Grannarna kan agera även om den boende inte är hemma eller saknar förmåga att själv agera. Uppkopplade brandvarnare och metoden Brandsamverkan reducerar riskerna för att allvarliga bränder uppstår.


Har du frågor eller vill veta mer om Safeland? Hör av dig till oss via formuläret nedan!

Dela inlägg

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla